sklep@autoczescisklep.com
Regulamin | Formy płatności

 

I. ZAMÓWIENIA


1. Zamówienia na części zamienne prosimy składać poprzez sklep internetowy, jeżeli pojawiają się jakieś pytania prosimy dzwonić pod numer 743 030 222 lub 513 192 386

lub kontaktować się za pomocą e-mail: sklep@autoczescisklep.com.


2. Warunkiem realizacji zamówienia na części samochodowe jest dodanie artykułu do koszyka oraz zaakceptowanie kosztów przesyłki.


3. Płatność za zamówione części samochodowe następuje po potwierdzeniu przez kupującego kosztów przesyłki. Informacja o kosztach przesyłki zostanie wysłana na e-mail oraz jest widoczna na koncie kupującego.


4. Koszty przelewu za zakupiony towar ponosi kupujący.


5. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji, w przypadku zamieszczenia na formularzu zamówienia niekompletnych lub błędnych danych.


6. Zamówienie realizowane jest pod warunkiem dostępności towaru. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Kupujący informowany jest o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).


7. W przypadku niedostępności towaru objętego zamówieniem, Sprzedający zastrzega sobie prawo do jednostronnego anulowania zamówienia, o czym poinformuje Kupującego e-mailem lub telefonicznie. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku stwierdzenia błędnego skatalogowania części, przypisanych do modelu pojazdu Kupującego przez producenta części.

 

II. REALIZACJA ZAMÓWIENIA


1. Zamówienia składane zgodnie realizowane są zgodnie z godzinami pracy sklepu internetowego.


2. Czas realizacji zamówienia tj. okres od złożenia zamówienia do wysyłki zamówionego towaru lub jego przygotowania do odbioru w oddziale Sprzedającego zależny jest od dostępności danego produktu w magazynach.


3. W razie gdy zamówienie Kupującego nie będzie mogło zostać zrealizowane (niedostępność zamówionego towaru), Kupujący niezwłocznie zostanie o tym fakcie poinformowany.


4. Jeżeli towar jest czasowo niedostępny, Sklep Jata poinformuje o przedłużonym terminie dostawy towaru niedostępnego; w takim przypadku czas jego realizacji ulega zmianie.


5. Jeżeli towar nie jest w ogóle dostępny, z powodu okoliczności niezależnych od Sklep Jata, Kupujący może złożyć zamówienie na inny towar z oferty sklepu albo otrzymać zwrot zapłaconej już ceny. W przypadku wyboru innego towaru uiszczona uprzednio cena za towar niedostępny zostanie odpowiednio rozliczona a Kupujący otrzyma zwrot różnicy cen albo uiści na rzecz Sprzedającego kwotę stanowiącą brakującą część ceny nowo wybranego towaru.


6. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT. Paragon lub faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.

 

III.FORMY PŁATNOŚCI


1. Przelewem na konto firmy. Metoda ta polega na przelaniu na konto naszej firmy kwoty wystarczającej do pokrycia zobowiązania wynikłego z zamówienia. Umowę uznaje się za zawartą od wpłynięcia środków na konto Sprzedawcy. Numer rachunku bankowego oraz dane do wpłaty:

JATA Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 20
58-100 Świdnica
NIP: 884-21-10-377
Santander Bank O/Świdnica
12 1090 2369 0000 0006 0201 9151

Wybierając tą formę płatności wymagamy wysłanie potwierdzenia przelewu na adres email:

sklep@autoczescisklep.com


2. Gotówkowa za pobraniem. Kupujący płaci za przesyłkę w momencie jej dostarczenia bezpośrednio kurierowi lub listonoszowi lub podczas odbioru przesyłki w urzędzie pocztowym. Ujemną stroną tej metody płatności jest wyższy koszt przesyłki niż w przypadku zamówień płatnych przelewem ze względu na koszty pobrania. Umowę uznaje się za zawartą od potwierdzenia jej przez Sprzedawcę.

3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Blue Media S.A. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

 

IV. GWARANCJE I REKLAMACJE


1. Wszystkie towary dostępne w katalogu są objęte gwarancją jakości producenta.


2. Gwarancja jest udzielana tylko w przypadku, kiedy zakupiony asortyment jest zastosowany zgodnie z przeznaczeniem oraz profesjonalnie przygotowany i zamontowany.


3. Gwarancja obejmuje tylko wady materiałowe i produkcyjne, nie obejmuje uszkodzeń na skutek niewłaściwego montażu, w wyniku wypadku, normalnego zużycia eksploatacyjnego oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu innych elementów zawieszenia (wahacze, sworznie, końcówki, tuleje gumowo-stalowe, osłony itp.).


4. Roszczenia gwarancyjne dotyczą tylko samego towaru (wymiana na wolny od wad lub zwrot równowartości) - nie dotyczą kosztów dodatkowych takich jak transport, montaż,demontaż, badania diagnostyczne itp.


5. Warunkiem wszelkich roszczeń gwarancyjnych jest dostarczenie do Sklepu Jata zgłoszenia reklamacji, faktury zakupu, karty gwarancyjnej (dotyczy wyrobów, na które jest wydawana), poświadczenie autoryzowanego warsztatu lub stacji diagnostycznej o zaistniałej wadzie oraz dostarczenie części reklamowanej w uzgodniony z działem reklamacji sposób.


6. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za wady fizyczne (niezgodność towaru z umową) i prawne towaru, w rozumieniu art. 556 i 5561 Kodeksu cywilnego.


7. Jeżeli towar ma wadę, Kupujący może żądać usunięcia wady, wymiany towaru na wolny od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.


8. Sprzedający wymieni towar na wolny od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.


9. Kupujący może zamiast proponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany towaru lub zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego byłoby niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.


10. W przypadku wysyłek firmą spedycyjną odbiorca zobowiązany jest sprawdzić jakość dostarczonego towaru w obecności kuriera firmy spedycyjnej. Jeśli w przesyłce stwierdzi uszkodzenie sporządza protokół szkody, który wraz z listem przewozowym i kopią faktury jest podstawą do reklamacji.


11.W przypadku odbioru własnego wymagane jest dokładne sprawdzanie ilościowe i jakościowe towaru na miejscu i natychmiastowe zgłaszanie ewentualnych zastrzeżeń.


12. Jeżeli Kupujący żądał wymiany towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.


13. Okres rozpatrywania reklamacji - 21 dni roboczych od otrzymania reklamowanej części za wyjątkiem sytuacji kiedy reklamowany towar jest wysyłany do producenta. W takim przypadku z przyczyn niezależnych od sklepu Sklep Jata czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu.

 

14. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową należy:
odesłać towar, na własny koszt, o ile to możliwe w oryginalnym opakowaniu (opakowanie, w którym przesyłka została doręczona należy w całości umieścić w kolejnym opakowaniu), na adres: Jata Sp.z o.o. ul. Kolejowa 20, 58-100 Świdnica.

  • wskazać, czy Kupujący domaga się usunięcia wady czy wymiany towaru na wolny od wad;
  • wskazać, na czym według Kupującego polega niezgodność towaru z umową; 
  • podać swoje dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu).

15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania Kupującemu towaru. Roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę towaru przedawnia się z upływem 1 roku od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu 2-letniego.

16. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU.

 

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROT)

1. Każdemu Kupującemu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru, przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.


2. Termin 14-dniowy biegnie od dnia otrzymania towaru przez Kupującego i uznaje się za zachowany, jeżeli przed jego upływem zostanie wysłane oświadczenie o odstąpieniu.


3. Sprzedający dołącza do każdego zamówienia pisemne pouczenie o prawie odstąpienia od umowy.


4. Sprzedający dołącza do każdego zamówienia formularz stanowiący wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Formularz odstąpienia od umowy jest dostępny na stronie: link.


5. W celu odstąpienia od umowy należy przesłać należycie wypełniony formularz odstąpienia od umowy na adres: Jata Sp.z o.o. ul. Kolejowa 20, 58-100 Świdnica oraz e-mailem na adres: info@autoczescisklep.com.


6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.


7. Sprzedający niezwłocznie prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania odstąpienia od umowy, listownie bądź drogą e-mailową, w zależności od wybranego przez Kupującego sposobu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.


8. Kupujący winien zwrócić towar w stanie niezmienionym.


9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.


10. Zakupiony towar podlegający zwrotowi należy wysłać razem z dokumentem zakupu (kopia faktury VAT), na adres: Jata Sp.z o.o. ul. Kolejowa 20, 58-100 Świdnica.


11. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.


12. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.


13. Sprzedający nie przyjmuje paczek nadanych za pobraniem.


14. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.


15. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty związane z dostarczeniem mu towaru.


16. W przypadku wysyłek firmą spedycyjną odbiorca zobowiązany jest sprawdzić jakość dostarczonego towaru w obecności kuriera firmy spedycyjnej. Jeśli w przesyłce stwierdzi uszkodzenie sporządza protokół szkody, który wraz z listem przewozowym i kopią faktury jest podstawą do reklamacji.


17. W przypadku odbioru własnego wymagane jest dokładne sprawdzanie ilościowe i jakościowe towaru na miejscu i natychmiastowe zgłaszanie ewentualnych zastrzeżeń.

 

VI. REJESTRACJA KLIENTA I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. Sklep internetowy Jata umożliwia Klientom rejestrację w serwisie.


2. Rejestracja umożliwia stronom nieograniczony kontakt i ułatwia zawieranie transakcji bez konieczności podawania danych do dostawy przy każdej transakcji oraz zwalnia Kupującego z konieczności dodatkowego potwierdzania złożonych zamówień drogą telefoniczną lub mailową.


3. Rejestracja jest równoznaczna z podaniem danych niezbędnych do wysyłki oraz jednorazowym potwierdzeniem faktu rejestracji poprzez kliknięcie linku zawartego w otrzymanym mailu rejestracyjnym.


4. Sklep internetowy Jata nie sprzedaje i nie udostępnia danych personalnych i adresowych osobom trzecim.


5. Dane Kupującego otrzymane zarówno w procesie rejestracji oraz składania zamówienia są prawnie chronione.

6. Przetwarzanie danych osobowych:

  USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO

  Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności - znajdującej się w regulaminie sklepu – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

  Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 

 
 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl